April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Mỹ (USA) tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Mỹ (USA) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mỹ (USA) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mỹ tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of United States of America in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 04 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Vietnam visa requirement for US citizens Kindly be informed that US passport holders are required Vietnam visas to enter Vietnam. How to get Vietnam visa in America? There are 3 ways for you to get a Vietnam visa: 1.