May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Dự Quán Danh Dự Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Norway