May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Sao Tome and Principe hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A