May 8, 2021
Blog

Embassy of Malta in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Malta in Da Nang City, Vietnam.

Do you to find Consulate of Malta in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Embassy of Malta in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Malta
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Malta in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 12th floor, Petro Vietnam Tower, 1-5 Le Duan street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:30 – 12:00 | 13:30 – 17:30 Phone : (028) 5404 6868 Fax : (028) 5404 6969 Email : Malta.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Malta Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Malta vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.