April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Ấn Độ