Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố

Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thủ

Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán

Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Cyprus tại New Delhi, Ấn Độ *** Ghi chú : Bộ phận Lãnh sự của Đại Sứ Quán Cyprus làm việc từ  thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10:00 – 13:00

Đại Sứ Quán Maldives tại New Delhi, Ấn Độ

Đại Sứ Quán Lesotho tại New Delhi, Ấn Độ

Đại Sứ Quán El Salvador tại New Delhi, Ấn Độ

Đại Sứ Quán Dominican Republic tại New Delhi, Ấn Độ.

1 2