May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Lesotho tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Lesotho tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lesotho tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Lesotho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Lesotho in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Lesotho in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Lesotho in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lesotho vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.