Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt

Lãnh Sự Quán Lesotho tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lesotho tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Lesotho tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lesotho tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Lesotho tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lesotho tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lesotho Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lesotho vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1