The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Bac Kan, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 9701D – Phung Chi Kien – Bac Kan Location : group 9, Phung Chi Kien ward, Bac Kan

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Kạn, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9701D – Bắc Kạn Địa chỉ : tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Education and Training Department of Bac Kan Province Address : Group 4, Nguyen Thi Minh Khai Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province Phone : (0209) 3870 014 Fax : (0209) 3871 442 Email : sogddt@backan.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 014 Fax : (0209) 3871 442 Email : sogddt@backan.edu.

Construction Department of Bac Kan Province Address : 07 Truong Chinh Street, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province Phone : (0209) 3870 182 Hotline : (0209) 3870 779 | 0868 531 488 Fax : (0209) 3870 873 Email : soxaydung@backan.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 07 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 182 Hotline : (0209) 3870 779 | 0868 531 488 Fax : (0209) 3870 873 Email : soxaydung@backan.gov.

Bac Kan Health Department
May 26, 2021 · TAGS Bac Kan

Health Department Of Bac Kan Province Address : 14 Truong Chinh Street, Group 7B, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province Phone : (0209) 3870 580 Fax : (0209) 3873 585 Email : soyte@backan.gov.

Sở Y Tế Bắc Kạn
May 24, 2021 · TAGS Bac Kan

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 14 đường Trường Chinh, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 580 Fax : (0209) 3873 585 Email : soyte@backan.gov.

Transportation Department of Bac Kan Province Address : 05 Truong Chinh Street, Bac Kan City, Bac Kan Province. Phone : (0209) 3870 109 Fax : (0209) 3871 247 Email: sogtvt@backan.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 05 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 109 Fax : (0209) 3871 247 Email: sogtvt@backan.gov.

1 2 3