The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ben Tre, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7101D – Nguyen Van Tu – Ben Tre Location : 07 Nguyen Van Tu street, quarter 3, ward

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bến Tre, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7101D – Bến Tre Địa chỉ : số 07 đường Nguyễn Văn Tư, khu phố 3, phường 7, thành phố

Education and Training Department of Ben Tre Province Address : 4th floor, 126A Nguyen Thi Dinh Street, Phu Tan Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province Phone : (0275) 3822 217 Fax : (0275) 3825 090 Email : vanphong.sobentre@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : tầng 4-5, số 126A đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 217 Fax : (0275) 3825 090 Email : vanphong.

Construction Department of Ben Tre Province Address : 03 Cach Mang Thang 8 Street, An Hoi Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province. Phone : (0275) 3822 155 Fax : (0275) 3823 511 Email : sxd@bentre.

Sở Xây Dựng tỉnh Bến Tre Địa chỉ : Số 03 đường Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 155 Fax : (0275) 3823 511 Email : sxd@bentre.

Ben Tre Health Department
May 26, 2021 · TAGS Ben Tre

Health Department Of Ben Tre Province Address : 39 Doan Hoang Minh Street, Ward 5, Ben Tre City, Ben Tre Province Phone : (0275) 3812 671 Fax : (0275) 3825 637 Email : syt@bentre.gov.

Sở Y Tế Bến Tre
May 24, 2021 · TAGS Ben Tre

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 39 đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Điện thoại : 0275.3812.

Transportation Department of Ben Tre Province Address : 593/B4 Nguyen Thi Dinh Street, Quarter 3, Phu Khuong Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province. Phone : (0275) 3822 423 | 3824 185​ (cấp đổi GPLX) Fax : (0275) 3825 419 E-mail: sgtvt@bentre.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 593/B4 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 423 | 3824 185​ (cấp đổi GPLX) Fax : (0275) 3825 419 E-mail: sgtvt@bentre.

1 2 3