Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào

Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự

Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Bồ

Hiện tại, Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) vẫn chưa chính thức thành lập Đại Sứ Quán tại Hà Nội, chỉ mới bổ nhiệm Lãnh sự danh dự. Lãnh Sự Quán Danh Dự Của Bồ Đào Nha (Portugal) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

1