Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Quán Cộng Hoà Congo tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cộng Hoà Congo vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1