The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Hau Giang, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 9501S – Cai Tac – Hau Giang Location : 420 National Highway 1, Cai Tac town, Chau Thanh

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hậu Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9501S – Cái Tắc – Hậu Giang Địa chỉ : số 420 QL 1, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu

Education and Training Department of Hau Giang Province Address : 04 Ngo Quyen Street, Area 4, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3876 267 Fax : (0293) 3878 945 Email : vanphong@haugiang.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 04 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3876 267 Fax : (0293) 3878 945 Email : vanphong@haugiang.edu.

Construction Department of Hau Giang Province Address : 01 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province. Phone : (0293) 3878 890 Fax : (0293) 3878 890 Email : soxaydung@haugiang.

Sở Xây Dựng tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại : (0293) 3878 890 Fax : (0293) 3878 890 Email : soxaydung@haugiang.

Hau Giang Health Department
May 26, 2021 · TAGS Hau Giang

Health Department Of Hau Giang Province Address : 06 Ngo Quyen Street, Zone 4, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3878 929 Fax : (0293) 3878 929 Email : soyte@haugiang.gov.

Sở Y Tế Hậu Giang
May 24, 2021 · TAGS Hau Giang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 06 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 929 Fax : (0293) 3878 929 Email : soyte@haugiang.gov.

Transportation Department of Hau Giang Province Address : 01 Dien Bien Phu Street, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province Phone : (0293) 3878 979 Fax : (0293) 3878 908 Email : sogtvt@haugiang.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hậu Giang Địa chỉ : số 1 đường Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại : (0293) 3878 979 Fax : (0293) 3878 908 Email : sogtvt@haugiang.gov.

1 2 3