Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Hy Lạp (Greece) tại Thành

Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thủ

Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh

Lãnh Sự Quán Danh Dự Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hy Lạp 🇬🇷 Địa chỉ: 20 Diamandidou street, 15452 Paleo psychiko, Athens, Greece 🇬🇷 Điện thoại: +30 210 612 8733; +30 210 675 3080 Fax: +30 210 612 8734 Email: vnemb.gr@gmail.

1