As a result of the Covid 19 pandemic, several countries around the world have imposed entry bans for all foreign visitors. Vietnam is one of them.

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ireland tại thủ đô Hà Nội.

There is NO Embassy of Ireland in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Ireland in Hanoi instead ? Embassy of Ireland in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A

Lãnh Sự Quán Ireland tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà

Consulate of Ireland in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is NO Consulate of Ireland in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Ireland in Hanoi instead ?

Lãnh Sự Quán Ireland tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP

Consulate of Ireland in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Ireland in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Ireland in

Đại Sứ Quán Ireland tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập

Embassy of Ireland in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Ireland in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Ireland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí

1 2 3