Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mông Cổ (Mongolia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mông Cổ (Mongolia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự của Mông Cổ (Mongolia) tại

Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mông Cổ (Mongolia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thủ

Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mông Cổ (Mongolia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh

Lãnh Sự Quán Danh Dự Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mông Cổ 🇲🇳 Địa chỉ: Peace Avenue – 47 / Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulaanbaatar, Mongolia 🇲🇳 Tel: + 976 -11-458 917 Fax: + 976-11-458 923 Email: ulanbator@mofa.gov.

1