Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài

Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự

Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bỉ 🇧🇪 Địa chỉ: Boulevard Général Jacques 1, 1050 Brussels, Belgium 🇧🇪 Điện thoại: + 32 (0)2. 379 2737 Fax: +32 (0) 2.

1