Chính phủ Bolivia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bolivia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bolivia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt

Lãnh Sự Quán Bolivia tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Bolivia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bolivia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bolivia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Bolivia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Bolivia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bolivia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bolivia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Bolivia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Bolivia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bolivia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bolivia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Bolivia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Bolivia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bolivia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bolivia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bolivia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bolivia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1