Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Chile tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile

Đại Sứ Quán Chile tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Chile tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ

Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Chile Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Chile 🇨🇱 Địa chỉ: Avenida Eliodoro Yanez 2897, Providencia, Santiago de Chile 🇨🇱 Điện thoại: +56 2 2244 3633 / +56 2244 3755 Fax: +56 2 2244 3799 Email: sqvnchile@mofa.gov.

1