Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Fiji tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt

Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Fiji tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Fiji tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Fiji tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Fiji tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Fiji tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Fiji Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Fiji vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1