Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lithuania tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Lithuania tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lithuania tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Lithuania tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lithuania tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Lithuania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lithuania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ

Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Lithuania gần Việt Nam là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lithuania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lithuania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1