Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán New Zealand tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán New Zealand tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP

Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán New Zealand tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh

Đại Sứ Quán New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán New

Tổng Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán New Zealand Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại New Zealand 🇳🇿 Địa chỉ: Level 21- Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terace, Wellington 6011 🇳🇿 Điện thoại: 4735912 Fax: 4735913 Email: embassyvn@clear.net.

1