Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovenia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Slovenia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovenia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Slovenia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Slovenia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1