Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nga (Russia) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại TP Đà Nẵng.

We would like to inform there is NO Embassy of Russia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Consulate General of Russia in Da Nang city instead ? We also have contact information of the Embassy of Russia in Hanoi or Consulate of Russia in Ho Chi Minh City (HCMC).

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : số 22 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Giờ làm việc : tiếp công dân vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm từ 10:00 đến 12:00. Trả kết quả

Consulate General of Russia in Da Nang city Address : 22 Tran Phu Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam Working hours : Citizen reception on Monday, Tuesday and Thursday from 10:00 to 12:00. Return results from Monday through Friday from 10:00 to 12:00.

Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nga (Russia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Russia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Russia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Russia in

Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nga (Russia) hiện chưa thành

Embassy of Russia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Russia in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 40 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3930 3936 Fax : (028) 3930 3937 Email : cgrushcm@yandex.ru FB : https://www.

Consulate General of Russia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 40 Ba Huyen Thanh Quan Street, District 3, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3930 3936 Fax : (028) 3930 3937 Email : cgrushcm@yandex.ru FB : https://www.

1 2 3 4