The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Soc Trang, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8301V – Tran Hung Dao – Soc Trang Location : 855 Tran Hung Dao street, ward 10, Soc

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Sóc Trăng, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8301V – Trần Hưng Đạo – Sóc Trăng Địa chỉ : số 855 đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành

Education and Training Department of Soc Trang Province Address : 48 Le Duan Street, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3616 042 Fax : (0299) 3824 074 Email : Vanphong.sosoctrang@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 48 đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3616 042 Fax : (0299) 3824 074 Email : Vanphong.sosoctrang@moet.

Construction Department of Soc Trang Province Address : 12 Chau Van Tiep Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3821 133 Fax : (0299) 3826 382 Email : soxd@soctrang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 12 đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3821 133 Fax : (0299) 3826 382 Email : soxd@soctrang.gov.

Soc Trang Health Department
May 26, 2021 · TAGS Soc Trang

Health Department Of Soc Trang Province Address : 06 Chau Van Tiep Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3822 576 Fax : (0299) 3825 323 Email : soyte@soctrang.gov.

Sở Y Tế Sóc Trăng
May 24, 2021 · TAGS Soc Trang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 06 đường đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 576 Fax : (0299) 3825 323 Email : soyte@soctrang.gov.

Transportation Department of Soc Trang Province Address : 20 Tran Hung Dao Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3822 385 Fax : (0299) 3820 393 Email : sgt@ubndtst.vn | sogtvt@soctrang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : Số 20 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 385 Fax : (0299) 3820 393 Email : sgt@ubndtst.vn | sogtvt@soctrang.

1 2 3