The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Vinh Long, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 6401V – Dinh Tien Hoang – Vinh Long Location : 10/2 Dinh Tien Hoang street, ward 8, Vinh

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Vĩnh Long, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6401V – Đinh Tiên Hoàng – Vĩnh Long Địa chỉ : số 10/2 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành

Education and Training Department of Vinh Long Province Address : 24 Ba Thang Hai Street, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province Phone : (0270) 3822 341| 3836 006 Fax : (0270) 3823 709 Email : vanphong@vinhlong.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 24 đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3822 341| 3836 006 Fax : (0270) 3823 709 Email : vanphong@vinhlong.edu.

Construction Department of Vinh Long Province Address : 80 Tran Phu Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province Phone : (0270) 3822 145 Fax : N/A Email : sxd@vinhlong.gov.

Sở Xây Dựng Vĩnh Long
May 31, 2021 · TAGS Vinh Long

Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 80 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3822 145 Fax : N/A Email : sxd@vinhlong.gov.

Vinh Long Health Department
May 26, 2021 · TAGS Vinh Long

Health Department Of Vinh Long Province Address : 47 Le Van Tam Street, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province Phone : (0270) 3823 107 Fax : N/A Email : syte@vinhlong.gov.

Sở Y Tế Vĩnh Long
May 24, 2021 · TAGS Vinh Long

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 47 đường Lê Văn Tám, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3823 107 Fax : N/A Email : syte@vinhlong.gov.

Transportation Department of Vinh Long Province Address : 83 April 30 Street, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province Phone : (0270) 3823 216 Fax : (0270) 3830 518 Email : sgiaothong@vinhlong.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 83 đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3823 216 Fax : (0270) 3830 518 Email : sgiaothong@vinhlong.gov.

1 2 3