June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Vinh Long

Education and Training Department of Vinh Long Province

  • Address : 24 Ba Thang Hai Street, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province
  • Phone : (0270) 3822 341| 3836 006
  • Fax : (0270) 3823 709
  • Email : vanphong@vinhlong.edu.vn
  • Website : http://vinhlong.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/Y8SJwEmjrW2uGHkz7
TAGS Vinh Long
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 24 đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3822 341| 3836 006 Fax : (0270) 3823 709 Email : vanphong@vinhlong.edu.

Construction Department of Vinh Long Province Address : 80 Tran Phu Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province Phone : (0270) 3822 145 Fax : N/A Email : sxd@vinhlong.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 80 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3822 145 Fax : N/A Email : sxd@vinhlong.gov.

Health Department Of Vinh Long Province Address : 47 Le Van Tam Street, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province Phone : (0270) 3823 107 Fax : N/A Email : syte@vinhlong.gov.

Sở Y Tế Vĩnh Long
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 47 đường Lê Văn Tám, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3823 107 Fax : N/A Email : syte@vinhlong.gov.

Transportation Department of Vinh Long Province Address : 83 April 30 Street, Ward 1, Vinh Long City, Vinh Long Province Phone : (0270) 3823 216 Fax : (0270) 3830 518 Email : sgiaothong@vinhlong.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 83 đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3823 216 Fax : (0270) 3830 518 Email : sgiaothong@vinhlong.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Vinh Long province Address : 42 Nguyen Hue street, ward 2, Vinh Long city, Vinh Long province Phone : (0270) 3823368 Fax : (0270) 3825373 Email : slaodong@vinhlong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Vĩnh Long Địa chỉ : số 42 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại : (0270) 3823368 Fax : (0270) 3825373 Email : slaodong@vinhlong.gov.