June 11, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in An Giang Province

Education and Training Department of An Giang Province

  • Address : 12 Le Trieu Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
  • Phone : 02963852578
  • Fax : 02963852578
  • Email : sogddt@angiang.gov.vn
  • Website : http://angiang.edu.vn | http://sogddt.angiang.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/Cqg5VfK8ukkGNPRSA
TAGS An Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 12 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : 02963852578 Fax : 02963852578 Email : sogddt@angiang.gov.

Construction Department of An Giang Province Address : 99 Tran Quang Dieu Street, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3852 105 | 3957 567 Fax : (0296) 3856 513 Email : soxaydung@angiang.

Sở Xây Dựng tỉnh An Giang Địa chỉ : số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 105 | 3957 567 Fax : (0296) 3856 513 Email : soxaydung@angiang.

Health Department Of An Giang Province Address : 15 Le Trieu Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3852 640 | 096 987 1919 (hotline) Fax : (0296) 3856 154 Email : soyte@angiang.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 15 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 640 | 096 987 1919 (hotline) Fax : (0296) 3856 154 Email : soyte@angiang.

Transportation Department of An Giang Province Address : 01 Ly Thuong Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3832 479 | 3930 069 Fax: (0296) 3831 459 Email : sogtvt@angiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3832 479 | 3930 069 Fax: (0296) 3831 459 Email : sogtvt@angiang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in An Giang province Address : 97 Tran Quang Dieu street, Tay Khanh 1 hamlet, My Hoa ward, Long Xuyen street, An Giang province Phone : (0296) 3852 851 Email : soldtbxh@angiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 97 đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, hành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 851 Email : soldtbxh@angiang.