The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in An Giang, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 6701S – QL91 – Long Xuyen – An Giang Location : 67 national highway 91, Thoi Hoa hamlet,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại An Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6701S – Long Xuyên – An Giang Địa chỉ : số 67 quốc lộ 91, khóm Thới Hoà, phường Mỹ

Education and Training Department of An Giang Province Address : 12 Le Trieu Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province Phone : 02963852578 Fax : 02963852578 Email : sogddt@angiang.gov.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 12 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : 02963852578 Fax : 02963852578 Email : sogddt@angiang.gov.

Construction Department of An Giang Province Address : 99 Tran Quang Dieu Street, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3852 105 | 3957 567 Fax : (0296) 3856 513 Email : soxaydung@angiang.

Sở Xây Dựng tỉnh An Giang Địa chỉ : số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 105 | 3957 567 Fax : (0296) 3856 513 Email : soxaydung@angiang.

An Giang Health Department
May 26, 2021 · TAGS An Giang

Health Department Of An Giang Province Address : 15 Le Trieu Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3852 640 | 096 987 1919 (hotline) Fax : (0296) 3856 154 Email : soyte@angiang.

Sở Y Tế (SYT) An Giang
May 24, 2021 · TAGS An Giang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 15 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại : (0296) 3852 640 | 096 987 1919 (hotline) Fax : (0296) 3856 154 Email : soyte@angiang.

Transportation Department of An Giang Province Address : 01 Ly Thuong Kiet Street, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province. Phone : (0296) 3832 479 | 3930 069 Fax: (0296) 3831 459 Email : sogtvt@angiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh An Giang Địa chỉ : số 01 đường Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3832 479 | 3930 069 Fax: (0296) 3831 459 Email : sogtvt@angiang.gov.

1 2 3