May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội.

TAGS France