June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ninh Thuan

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ninh Thuan, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8501S – Phuoc Dan – Ninh Phuoc – Ninh Thuan

  • Location : 33 National Highway 1A, Phuoc Dan town, Ninh Phuoc district, Ninh Thuan province
  • Phone : (0259) 3868 123
  • Fax : (0259) 3868 850
  • Email : dangkiem8501s@gmail.com
  • Website : https://8501s.business.site
  • Google map : https://goo.gl/maps/5fdRMd7KvohQWXmW9
TAGS Ninh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ninh Thuan Province Address : 18 Le Hong Phong Street, My Huong Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province Phone : (0259) 3831. 754 Fax : (0259) 3835 831 Email : N/A Website : http://ninhthuan.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3831. 754 Fax : (0259) 3835 831 Email : N/A Website : http://ninhthuan.

Construction Department of Ninh Thuan Province Address : 178 Muoi Sau Thang Tu Street, My Hai Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province. Phone : (0259) 3824 998 Fax : (0259) 3824 998 Email : soxd@ninhthuan.

Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 178 đường Mười Sáu Tháng Tư, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : (0259) 3824 998 Fax : (0259) 3824 998 Email : soxd@ninhthuan.

Health Department Of Ninh Thuan Province Address : No. 01 August 21st Street, My Huong ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 01 đường 21 Tháng 8, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : (0259) 3839 815 Fax : (0259) 3823 368 Email : soyt@ninhthuan.

Transportation Department of Ninh Thuan Province Address : #142 August 21 Street, Phuoc My Ward, Phan Rang – Thap Cham City, Ninh Thuan Province Phone : (0259) 3823 302 Fax : (0259) 3824 343 Email : Sogtvt@ninhthuan.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 142 đường 21 Tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3823 302 Fax : (0259) 3824 343 Email : Sogtvt@ninhthuan.gov.