Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hà Lan tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hà Lan tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hà Lan tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh

Đại Sứ Quán Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hà

Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Hà Lan (Netherlands) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Hà Lan: 

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hà Lan 🇳🇱 Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB The Hague, the Netherlands 🇳🇱 Điện thoại: +31 070 3648917 – 3644300 Fax: +31 070 3648656 Email: vnembassy.nl@mofa.

1