The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thua Thien Hue, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7501S – Dien Bien Phu – Hue Location : 332 Dien Bien Phu street, Truong An ward,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thừa Thiên Huế, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7501S – Điện Biên Phủ – Huế Địa chỉ : số 332 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An,

Education and Training Department of Thua Thien Hue Province Address : 22 Le Loi Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3823 057 Fax : (0234) 3820 942 Email : sgddt@hue.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 22 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3823 057 Fax : (0234) 3820 942 Email : sgddt@hue.edu.

Construction Department of Thua Thien Hue Province Address : 02 Nguyen Truong To Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3822 120 | 3845 268 Fax : (0234) 3820 094 Email : sxd@thuathienhue.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3822 120 | 3845 268 Fax : (0234) 3820 094 Email : sxd@thuathienhue.gov.

Health Department Of Thua Thien Hue Province Address : 28 Le Loi Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province Phone : (0234) 3822 015 Fax : (0234) 3832 021 Email : syt@thuathienhue.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 28 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : (0234) 3822 015 Fax : (0234) 3832 021 Email : syt@thuathienhue.gov.

Transportation Department of Thua Thien Hue Province Address : 10 Phan Boi Chau Street, Vinh Ninh Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province. Phone : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 10 đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3823 046 Fax : (0234) 3848 949 Email : sgtvt@thuathienhue.

1 2 3