The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Lam Dong, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4901S – To Hien Thanh – Da Lat – Lam Dong Location : 01 To Hien Thanh street,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lâm Đồng, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 4901S – Đà Lạt – Lâm Đồng Địa chỉ : số 01 đường Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố

Education and Training Department of Lam Dong Province Address : 9th floor, Administrative Center of Lam Dong province. 36 Tran Phu Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3822 488 | 3532 586 Fax : N/A Email : vanphong.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : Tầng 9 – Khu trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Construction Department of Lam Dong Province Address : 3rd floor – Lam Dong Administrative Center, No. 36 Tran Phu Street, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3822 267 Fax : (0263) 3832 654 Email : sxd@lamdong.

Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : tầng 3 – Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3822 267 Fax : (0263) 3832 654 Email : sxd@lamdong.gov.

Lam Dong Health Department
May 26, 2021 · TAGS Lam Dong

Health Department Of Lam Dong Province Address : 2nd floor, Administrative Center of Lam Dong Province, No. 36 Tran Phu Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3533 452 Fax : (0263) 3827 524 Email : syt@lamdong.

Sở Y Tế Lâm Đồng
May 24, 2021 · TAGS Lam Dong

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : tầng 2, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Phone : (0263) 3533 452 Fax : (0263) 3827 524 Email : syt@lamdong.gov.

Transportation Department of Lam Dong Province Address : 36 Tran Phu Street, Da Lat City, Lam Dong Province. Phone : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

1 2 3