The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ninh Binh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3501D – Tran Nhan Tong – Ninh Binh Location : 58 Tran Nhan Tong street, An Hoa quarter,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Bình, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 3501D – Cầu Vòm) – Ninh Bình Địa chỉ : số 58 đường Trần Nhân Tông, khu phố An Hòa,

Education and Training Department of Ninh Binh Province Address : 742 Tran Hung Dao Street, Tan Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phone : (0229) 3871 089 Fax : (0229) 3896 573 Email : vanphong.soninhbinh@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : Số 742, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 089 Fax : (0229) 3896 573 Email : vanphong.soninhbinh@moet.

Construction Department of Ninh Binh Province Address : 15 Tran Hung Dao Street, Dong Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province Phone : (0229) 3871 638 Fax : (0229) 3873 260 Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.

Sở Xây Dựng Ninh Bình
May 31, 2021 · TAGS Ninh Binh

Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : Số 15 (Km số 2) đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Điện thoại : (0229) 3871 638 Fax : (0229) 3873 260 Email : soxaydungnb@gmail.com | sxdung@ninhbinh.

Ninh Binh Health Department
May 26, 2021 · TAGS Ninh Binh

Health Department Of Ninh Binh Province Address : 18 Kim Dong Street, Phuc Thanh Ward, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Sở Y Tế Ninh Bình
May 24, 2021 · TAGS Ninh Binh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 18 đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 099 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0229) 3874 221 Email : pkhsytnb@gmail.

Transportation Department of Ninh Binh Province Address : 40 Le Dai Hanh Street, Ninh Binh City, Ninh Binh Province. Phone : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Ninh Bình Địa chỉ : số 40 đường Lê Đại Hành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại : (0229) 3871 129 Fax : (0229) 3889 678 Email : sgtvt@ninhbinh.

1 2 3