Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cuba tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cuba tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cuba tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại

Đại Sứ Quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí

Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Cuba Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cu Ba 🇨🇺 Địa chỉ: 5ta Ave, Esq. A 18, NO, 1802, Miramar, Playa, La Habana – Cu Ba 🇨🇺 Điện thoại: +53 72041501 Fax: +53 72041041 Email: embavicu@gmail.

1