Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Namibia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt

Lãnh Sự Quán Namibia tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Namibia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Namibia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Namibia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Namibia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Namibia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Namibia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Namibia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Namibia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Namibia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1