Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sri Lanka hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sri Lanka hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Sri Lanka hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự

Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sri Lanka hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Lãnh Sự Danh Dự : Mr. Kevin Perera Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Seychelles tại Colombo, Sri Lanka

Đại Sứ Quán Sri Lanka Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

1