October 5, 2021
Blog Main

Các Cửa Khẩu Phụ Tuyến Biên Giới Tỉnh Đồng Tháp

PHẠM VI KHU VỰC CỬA KHẨU VÀ VỊ TRÍ CẮM BIỂN BÁO KHU VỰC CỬA KHẨU TẠI CÁC CỬA KHẨU PHỤ TUYẾN BIÊN GIỚI TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số: 1114 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

1. Cửa khẩu phụ Thông Bình

a) Xác định phạm vi khu vực cửa khẩu: Tổng diện tích khoảng 3,7ha, thuộc ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng. Cụ thể:

– Hướng Bắc: Từ nơi giao nhau giữa sông Tam Ly và Rạch Cái Cỏ, có tọa độ (10995 – 54146) theo bờ Bắc Rạch Cái cỏ về hướng Đông Nam khoảng 50m đến điểm có tọa độ (10790 – 54636).

– Hướng Đông: Từ điểm bờ bắc Rạch Cái Cỏ cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Thông Bình khoảng 50m, có tọa độ (10790 – 54636) theo hướng Nam khoảng 155m đến điểm có tọa độ (10297 – 54513).

– Hướng Nam: Từ điểm có tọa độ (10297 – 54513) theo hướng Tây khoảng 269m đến bờ Bắc sông Tam Ly, có tọa độ (10925 – 54643).

– Hướng Tây: Từ điểm có tọa độ (10925 – 54643) theo bờ Bắc sông Tam Ly về hướng Bắc khoảng 160m đến điểm có tọa độ (10995 – 54146).

b) Xác định vị trí cắm biển báo “khu vực cửa khẩu”: Có 02 biển

– Biển báo số 1 (10740 – 54374) cắm bên trái đường bê tông cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Thông Bình khoảng 50m về hướng Đông thuộc ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.

– Biển báo số 2 (10724 – 54251) cắm bên trái đường bê tông cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Thông Bình khoảng 120m về hướng Tây Nam thuộc ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.

2. Cửa khẩu phụ Bình Phú

a) Xác định phạm vi khu vực cửa khẩu: Tổng diện tích khoảng 4,4 ha, thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. Cụ thể:

– Hướng Bắc: Từ bờ Bắc sông Sở Hạ, cách Đình thần Bình Phú khoảng 100m về hướng Tây Bắc, có tọa độ (08963 – 44759), theo hướng Đông Nam khoảng 402m đến điểm có tọa độ (08338 – 44818).

– Hướng Đông: Từ điểm có tọa độ (08338 – 44818) theo hướng Tây Nam khoảng 395m đến chân dốc cầu Sa Rài, có tọa độ (08201 – 44397).

– Hướng Nam: Từ điểm có tọa độ (08201 – 44397) theo hướng Tây khoảng 112m đến bờ Bắc sông Sở Hạ, có tọa độ (08793 – 44636).

– Hướng Tây: Từ điểm có tọa độ (08793 – 44636) theo bờ Bắc sông Sở Hạ lên hướng Bắc khoảng 346m đến điểm có tọa độ (08963 – 44759.

b) Xác định vị trí cắm biển báo “khu vực cửa khẩu”: Có 03 biển

– Biển báo số 1 (08481 – 44422) cắm bên trái đường tuần tra biên giới cách Đình thần Bình Phú khoảng 70m về hướng Đông Bắc thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

– Biển báo số 2 (08338 – 44818) cắm bên trái đường bê tông cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Phú khoảng 400m về hướng Đông thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

– Biển báo số 3 (08201 – 44397) cắm cách dốc cầu Bình Phú khoảng 20m về hướng Đông Bắc, thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

3. Cửa khẩu phụ Á Đôn

a) Xác định phạm vi khu vực cửa khẩu: Tổng diện tích khoảng 03ha, thuộc ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, cụ thể:

– Hướng Bắc: Từ bờ Bắc sông Sở Hạ, có tọa độ (02923 – 39676) theo hướng Đông khoảng 166m đến điểm cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Á Đôn khoảng 80m về hướng Đông Bắc, có tọa độ (02632 – 39188).

– Hướng Đông: Từ điểm cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Á Đôn khoảng 80m về hướng Đông Bắc, có tọa độ (02632 – 39188) theo hướng Nam khoảng 163m đến điểm có tọa độ (02505 – 39086).

– Hướng Nam: Từ điểm có tọa độ (02505 – 39086) theo hướng Tây khoảng 210m đến điểm có tọa độ (02828 – 39540).

– Hướng Tây: Từ điểm có tọa độ (02828 – 39540) lên hướng Bắc khoảng 176m đến điểm có tọa độ (02923 – 39676).

b) Xác định vị trí cắm biển báo “khu vực cửa khẩu”: Có 02 biển

– Biển báo số 1 (02628 – 39154) cắm bên trái đường tuần tra biên giới, cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Á Đôn khoảng 30m về hướng Đông Nam thuộc ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự.

– Biển báo số 2 (02517 – 39079) cắm bên trái đường tuần tra biên giới, cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Á Đôn khoảng 120m về hướng Tây Nam thuộc ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự.

4. Cửa khẩu phụ Mộc Rá

a) Xác định phạm vi khu vực cửa khẩu: Tổng diện tích khoảng 08ha, thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự. Cụ thể:

– Hướng Bắc: Từ điểm có tọa độ (01037 – 36911) theo hướng Đông Nam khoảng 332m đến điểm cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Mộc Rá khoảng 140m về hướng Bắc, có tọa độ (00747 – 37092).

– Hướng Đông: Từ điểm cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Mộc Rá khoảng 140m về hướng Bắc, có tọa độ (00747 – 37092) theo hướng Tây Nam khoảng 190m đến điểm có tọa độ (00111 – 36250) nằm trên sông Sở Thượng.

– Hướng Nam: Từ điểm có tọa độ (00111 – 36250) theo hướng Tây Bắc khoảng 73m đến điểm có tọa độ (00232 – 36141) nằm giữa mốc 235 (1) và 235 (2) trên sông Sở Thượng.

– Hướng Tây: Từ điểm có tọa độ (00232 – 36141) theo hướng Bắc khoảng 428m đến điểm có tọa độ (01037 – 36911).

b) Xác định vị trí cắm biển báo “khu vực cửa khẩu”: Có 01 biển

Biển báo số 1 (00439 – 36958) cắm dọc theo đường đal hết phần đất quốc phòng của Trạm Kiểm soát Biên phòng Mộc Rá và cách Trạm khoảng 50m về hướng Nam thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự.

5. Cửa khẩu phụ Ba Nguyên

a) Xác định phạm vi khu vực cửa khẩu:

– Khu vực mặt nước: Tổng diện tích khoảng 2,3ha, thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Cụ thể:

+ Hướng Bắc: Từ điểm cách mốc 236 (2) khoảng 50m trên sông Sở Thượng về hướng Đông Bắc, có tọa độ (04827 – 28284) theo hướng Đông khoảng 70m đến điểm có tọa độ (04153 – 28271).

+ Hướng Đông: Từ điểm cách mốc 236 (2) khoảng 120m trên sông Sở Thượng về hướng Đông Bắc, có tọa độ (04153 – 28271) xuôi theo giữa sông Sở Thượng khoảng 330m về hướng Nam đến điểm có tọa độ (04822 – 28912).

+ Hướng Nam: Từ điểm có tọa độ (04822 – 28912) theo hướng Tây Nam khoảng 70m đến điểm có tọa độ (04250 – 28806).

+ Hướng Tây: Từ điểm có tọa độ (04250 – 28806) theo hướng Bắc khoảng 330m đến điểm có tọa độ (04827 – 28284).

– Khu vực đất liền: Tổng diện tích khoảng 6,8ha, thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Cụ thể:

+ Hướng Bắc: Từ tọa độ (04271 – 28177) về hướng Đông Bắc khoảng 205 mét, đến điểm có tọa độ (04827 – 28284) nằm tiếp giáp với bờ sông (khoảng giữa mốc 236(2)).

+ Hướng Đông: Từ điểm cách mốc 236 (2) khoảng 50m về hướng Đông Bắc, có tọa độ (04827 – 28284) theo hướng Nam khoảng 330m đến điểm có tọa độ (04250 – 28806).

+ Hướng Nam: Từ điểm có tọa độ (04250 – 28806) theo hướng Tây Nam khoảng 200m đến điểm có tọa độ (04263 – 28766).

+ Hướng Tây: Từ điểm có tọa độ (04263 – 28766) theo Rạch Ngọn Dộp lên hướng Bắc khoảng 350m đến điểm có tọa độ (04271 – 28177).

b) Xác định vị trí cắm biển báo “khu vực cửa khẩu”: Có 02 biển

– Biển báo số 1 (04250 – 28806) cắm bên trái đường bê tông cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Ba Nguyên khoảng 150m về hướng Đông Nam thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự.

– Biển báo số 02 (04332 – 28725) cắm bên trái đường tuần tra biên giới đoạn Thường Phước – Ba Nguyên, phía sau Trạm Kiểm soát Biên phòng Ba Nguyên, cách Trạm khoảng 200m thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự./.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Các cặp cửa khẩu được hai Bên xác nhận đã mở trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào gồm có: 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính và 18 cửa khẩu phụ. Cửa khẩu quốc tế: TT Tên cửa khẩu Việt Nam (tên tỉnh) Tên cửa khẩu Lào (tên tỉnh) 1.

Thành phố Cần Thơ Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Cần Thơ Địa chỉ : số 39 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (0292) 3830 753 Fax : (0292) 3830 451 Email : vanphong.socantho@moet.