May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mỹ tại thủ đô Hà Nội.