July 2, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7201S – Ba Muoi Thang Tu (30/4)- Vung Tau

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7201S – Ba Muoi Thang Tu (30/4)- Vung Tau city

  • Location : 47B Ba Muoi Thang Tu street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province
  • Phone : (0254) 3626 299
  • Fax : (0254) 3580 675
  • Email : t7201s@yahoo.com.vn
  • Website : http://dangkiemvungtau.com.vn/
  • Google map : https://goo.gl/maps/DgJD1SKtsmwQ23T39
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : Block B3, Ba Ria – Vung Tau Administrative Center, 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province Phone : (0254) 3859 973 | 3542 142 Fax: (0254) 3852691 Email: vanphong.sobariavungtau@moet.

Construction Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Health Department Of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Transportation Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.