Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Philippines tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Philippines tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Philippines tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại

Đại Sứ Quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố

Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Palau tại Manila, Philippines

Đại Sứ Quán Philippines Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Philippines : 

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Manila, Philippines 🇵🇭 Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo, Malate, Manila, Philippines 🇵🇭 Điện thoại: +63 2 521 6843 Lol 101 Fax: +63 2 526 0472 Email: vnembph@yahoo.com Website : https://vnembassy-manila.

1