Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok, Thailand 🇹🇭 Chancery: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok , Thailand 🇹🇭 Tel: +66 (0) 2 251 3552; +66 (0) 2 251 5838; +66 (0) 2 251 7202 Fax: +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203 Email: vnemb.th@mofa.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Khonkaen, Thái Lan 🇹🇭 Địa chỉ: 65/6 Chatapadung Road, Muang District, Khon Kaen 40000 🇹🇭 Điện thoại: 242190 Fax: 241154 Email: konkaen.th@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan 🇹🇭 Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Patthumwan, Bangkok 10330 🇹🇭 Điện thoại tổng đài: (+66) 22515838; (+66) 22517202 Fax: (+66) 22517203; (+66) 22517201 Email: vnemb.th@mofa.

1 2 3 4