March 7, 2021
Tại Malaysia

Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina Tại Kuala Lumpur

Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina Tại Kuala Lumpur, Malaysia

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : JKR 854, Jalan Bellamy, Bukit Petaling, 50460 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giờ mở cửa : 09:00 – 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • Điện thoại : +60-3-21440353 | +60-3-21440177 | Hotline : +60- 12-3979644
  • Fax : +60-3-21426025
  • E-mail: embbhkl@gmail.com
  • Map : https://goo.gl/maps/VEAoPtjVTQCG2PkJ9
TAGS Malaysia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 18:00 Điện thoại : +603-21635094/5078 Fax : +603-21635096 E-mail: embecua@po.

Embassy of Ecuador in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, West Block, 10th Floor 502450, Kuala Lumpur, Malaysia. Working hours : Mon.

Embassy of Zimbabwe in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : 124 Jalan , Sembilan, Taman Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon. – Fri.

Embassy of Zambia in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : Suite C, 5th Floor, Menara MBF Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon. – Thur.

Embassy of Croatia in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : Suite 35B, Level 35, The Intermark Vista Tower, No.348, Jalan Tun Razak 502400 Kuala Lumpur, Malaysia.

Embassy of Bosnia and Herzegovina in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : JKR 854, Jalan Bellamy, Bukit Petaling, 50460 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon. – Fri.