Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malaysia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malaysia tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại

Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố

Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Yemen tại Kuala Lumpur, Malaysia

Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur, Malaysia

Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia

Đại Sứ Quán Zimbabwe tại Kuala Lumpur, Malaysia

Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur, Malaysia

1 2