April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Malaysia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malaysia tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).