May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mỹ (USA) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mỹ tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Mỹ (USA) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A