Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Mexico tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mexico tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Mexico tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mexico tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico

Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ

Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Mexico Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mexico 🇲🇽 Địa chỉ: Sierra Ventana No 255. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11.

1