May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Các Nước Tại TP Đà Nẵng

Afghanistan

Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Afghanistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Afghanistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Afghanistan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Afghanistan gần Việt Nam nhất chính là : Văn phòng Đại sứ quán Afghanistan tại Bắc Kinh – Trung Quốc

Albania

Chính phủ Albania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Albania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Albania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Albania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Albania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Albania tại Bắc Kinh – Trung Quốc

Algeria

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Algeria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Algeria tại thủ đô Hà Nội.

Andorra

Angola

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Angola hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Angola tại thủ đô Hà Nội.

Antigua and Barbuda

Argentina

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Argentina hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Argentina tại thủ đô Hà Nội.

Armenia

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Armenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Armenia tại thủ đô Hà Nội.

Australia (Úc)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Úc (Australia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Úc (Australia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Quán Úc (Australia) tại thủ đô Hà Nội.

Austria (Áo)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội.

Azerbaijan

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Azerbaijan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Azerbaijan tại thủ đô Hà Nội.

Bahamas

Bahrain

Chính phủ Bahrain hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bahrain tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bahrain tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bahrain gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bahrain tại Bangkok – Thái Lan

Bangladesh

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bangladesh hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bangladesh tại thủ đô Hà Nội.

Barbados

Belarus

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Belarus tại thủ đô Hà Nội.

Belgium (Bỉ)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội.

Belize

Benin

Chính phủ Benin hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Benin tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Benin tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Benin gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Benin gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Benin tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Bhutan

Chính phủ Bhutan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bhutan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bhutan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bhutan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bhutan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bhutan tại Bangkok – Thái Lan.

Bolivia

Chính phủ Bolivia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bolivia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bolivia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bolivia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bolivia tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Bosnia and Herzegovina

Chính phủ Bosnia and Herzegovina hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bosnia and Herzegovina tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bosnia and Herzegovina tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Botswana

Chính phủ Botswana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Botswana tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Botswana tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Botswana gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Botswana gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Botswana tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Brazil

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brazil hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brazil tại thủ đô Hà Nội.

Brunei

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà Nội.

Bulgaria

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bulgaria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bulgaria tại thủ đô Hà Nội.

Burkina Faso

Chính phủ Burkina Faso hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Burkina Faso tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Burkina Faso tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burkina Faso gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burkina Faso gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Burkina Faso tại New Delhi – Ấn Độ.

Burundi

Chính phủ Burundi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Burundi tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Burundi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burundi gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burundi gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Burundi tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà)

Chính phủ Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Burundi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ghi chú : Chính phủ Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cabo Verde

Cambodia (Campuchia)

Chính phủ Campuchia (Cambodia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội.

Cameroon

Chính phủ Cameroon hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cameroon tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cameroon tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cameroon gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cameroon gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cameroon tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Canada

Chính phủ Canada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Canada tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Canada tại thủ đô Hà Nội.

Central African Republic (Cộng Hoà Trung Phi)

Chính phủ Cộng Hoà Trung Phi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi (Central African Republic) tại Paris, Pháp.

Chad

Chile

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội.

China (Trung Quốc)

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

 • Địa chỉ : Lô 4-8 đường Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại : (0236) 3987 556
 • Fax : (0236) 3987 552
 • Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.cn
 • Website : http://danang.china-consulate.org | http://danang.chineseconsulate.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/V9H8oGFPNP9VKYYq8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Colombia

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Colombia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Colombia tại thủ đô Hà Nội.

Comoros

Republic of the Congo (Cộng Hoà Công Gô)

Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Costa Rica

Croatia

Chính phủ Croatia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Croatia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Croatia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Croatia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Croatia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Croatia tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Cuba

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cuba tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội.

Cyprus (Síp)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Síp (Cyprus) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Síp (Cyprus) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Síp (Cyprus) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Dự Síp (Cyprus) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Dự Síp (Cyprus) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Cyprus tại New Delhi, Ấn Độ.

Czech Republic (Cộng Hoà Séc)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thủ đô Hà NộiLãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố Hải Phòng.

Democratic Republic of the Congo (Cộng Hoà Dân Chủ Công Gô)

Chính phủ Cộng Hoà Dân Chủ Congo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Denmark (Đan Mạch)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Denmark (Đan Mạch) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Denmark (Đan Mạch) tại thủ đô Hà NộiVăn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại TP HCM.

Djibouti

Chính phủ Djibouti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Djibouti tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Djibouti tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản.

Dominica (Commonwealth of)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Dominican Republic (Hoà Dominica)

Chính phủ Cộng Hoà Dominica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Dominica tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại New Delhi, Ấn Độ.

Ecuador

Chính phủ Ecuador hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ecuador tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Ecuador tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ecuador gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ecuador gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ecuador tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Egypt (Ai Cập)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ai Cập (Egypt) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ai Cập (Egypt) tại thủ đô Hà Nội.

El Salvador

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ El Salvador tại hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán El Salvador tại tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự El Salvador tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ghi chú : Chính phủ El Salvador hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán El Salvador gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán El Salvador tại New Delhi, Ấn Độ.

Equatorial Guinea (Guinea Xích Đạo)

Chính phủ Guinea Xích Đạo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea Xích Đạo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea Xích Đạo gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Xích Đạo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Eritrea

Chính phủ Eritrea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Eritrea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Eritrea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Estonia

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Estonia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Estonia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Estonia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Estonia hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Estonia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Estonia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Eswatini (fmr. “Swaziland”)

Ethiopia

Chính phủ Ethiopia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ethiopia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Ethiopia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ethiopia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ethiopia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ethiopia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Fiji

Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Fiji tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo, Nhật Bản.

Finland (Phần Lan)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thủ đô Hà Nội.

France (Pháp)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội.

Gabon

Chính phủ Gabon hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Gabon tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Gabon tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Gabon gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Gabon gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Gabon tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Gambia

Georgia

Chính phủ Georgia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Georgia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Georgia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Georgia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Georgia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Germany (Đức)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đức (Germany) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.

Ghana

Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ghana tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Ghana tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Greece (Hy Lạp)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thủ đô Hà Nội.

Grenada

Guatemala

Guinea

Chính phủ Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Guinea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Haiti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Haiti tại thủ đô Hà Nội.

Honduras

Hungary

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hungary tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hungary tại thủ đô Hà Nội.

Iceland

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Iceland tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Iceland tại thủ đô Hà Nội.

Ghi chú : Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Iceland gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Iceland tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

India (Ấn Độ)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ấn Độ (India) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ (India) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ấn Độ (India) tại thủ đô Hà Nội.

Indonesia

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Indonesia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội.

Iran

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iran hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iran tại thủ đô Hà Nội.

Iraq

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iraq hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iraq tại thủ đô Hà Nội.

Ireland

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ireland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ireland tại thủ đô Hà Nội.

Israel

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Israel hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Israel tại thủ đô Hà Nội.

Italy (Ý)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội.

Jamaica

Chính phủ Jamaica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jamaica tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jamaica tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Jamaica tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Japan (Nhật Bản)

Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

 • Địa chỉ : Tầng 2, Tsubaki, Khách sạn GRANDVRIO City Da Nang, số 01-03 đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Giờ làm việc : từ Thứ hai đến Thứ sáu | 08:30 – 17:15
 • Điện thoại : (0236) 3555 535
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • FB : https://www.facebook.com/embassyofjapaninvietnam/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/UVgzYB1yezYGRpmG9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Jordan

Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jordan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jordan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Jordan tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Kazakhstan

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội.

Kenya

Chính phủ Kenya hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kenya tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Kenya tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Kenya gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Kenya gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Kenya tại Bangkok, Thái Lan.

Kiribati

Kuwait

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kuwait hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kuwait tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kuwait tại thủ đô Hà Nội.

Kyrgyzstan

Laos (Lào)

Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ : Số 16 đường Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 • Điện thoại : (0236) 3821 208 | 3886 874
 • Fax : (0236) 3822 628
 • Email : laoconsulat@vnn.vn | laoconsuldanang@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/cgldn
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/EE7iD2A1YfqRSohF9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội. và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Latvia

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Latvia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Latvia tại thủ đô Hà Nội.

Lebanon

Lesotho

Chính phủ Lesotho hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lesotho tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Lesotho tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Lesotho gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Lesotho tại New Delhi, Ấn Độ.

Liberia

Chính phủ Liberia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Liberia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Liberia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Liberia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Liberia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Liberia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Libya

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Libya hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Libya tại thủ đô Hà Nội.

Liechtenstein

Lithuania

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lithuania tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Lithuania gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Lithuania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Luxembourg

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Luxembourg hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Luxembourg tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Luxembourg tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Luxembourg Tại Thành Phố Hà Nội

Ghi chú : Chính phủ Luxembourg hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Luxembourg gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Luxembourg tại Bangkok, Thái Lan.

Madagascar

Chính phủ Madagascar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Madagascar tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Madagascar tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Madagascar gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Madagascar tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Malawi

Malaysia

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malaysia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội.

Maldives

Chính phủ Maldives hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Maldives tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Maldives tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Maldives gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Maldives gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Maldives tại New Delhi, Ấn Độ.

Mali

Chính phủ Mali hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mali tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Mali tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Mali tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Malta

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malta tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Malta gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Malta tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Marshall Islands

Chính phủ Marshall Islands hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Marshall Islands tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Marshall Islands tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Marshall Islands gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Marshall Islands gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Marshall tại Tokyo, Nhật Bản.

Mauritania

Chính phủ Mauritania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mauritania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Mauritania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mauritania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mauritania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Mauritania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Mauritius

Mexico

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mexico tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.

Micronesia

Chính phủ Micronesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Micronesia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Micronesia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Micronesia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Micronesia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Moldova

Chính phủ Moldova hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Moldova tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Moldova tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Moldova tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Monaco

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Monaco hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Lãnh Sự Quán Monaco Tại Thành Phố Hà Nội.

Mongolia (Mông Cổ)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mông Cổ (Mongolia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự của Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thủ đô Hà Nội.

Montenegro

Morocco

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Morocco hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Morocco tại thủ đô Hà Nội.

Mozambique

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mozambique hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Mozambique tại thủ đô Hà Nội.

Myanmar (Miến Điện)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ đô Hà Nội.

Namibia

Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Namibia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Namibia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nauru

Nepal

Chính phủ Nepal hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nepal tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Nepal tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Nepal gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Nepal tại Bangkok, Thái Lan.

Netherlands (Hà Lan)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hà Lan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội.

New Zealand

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán New Zealand tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội.

Nicaragua

Niger

Nigeria

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nigeria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Nigeria tại thủ đô Hà Nội.

North Korea (Triều Tiên)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Triều Tiên (North Korea) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) tại thủ đô Hà Nội.

North Macedonia

Norway (Na Uy)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Dự Quán Danh Dự Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ đô Hà Nội.

Oman

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Oman hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Oman tại thủ đô Hà Nội.

Pakistan

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pakistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Pakistan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pakistan tại thủ đô Hà Nội.

Palau

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Palau tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Palau gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Palau tại Manila, Philippines.

Palestine

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palestine hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Palestine tại thủ đô Hà Nội.

Panama

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Panama hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Panama tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Panama tại thủ đô Hà Nội.

Papua New Guinea

Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại Jakarta, Indonesia.

Paraguay

Chính phủ Paraguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Paraguay tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Paraguay tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Paraguay gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Paraguay gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Paraguay tại Tokyo, Nhật Bản.

Peru

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Peru hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Peru tại thủ đô Hà Nội.

Philippines

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Philippines hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Philippines tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

Poland (Ba Lan)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ba Lan (Poland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ba Lan (Poland) tại thủ đô Hà Nội.

Portugal (Bồ Đào Nha)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Portugal Tại Bangkok, Thái Lan.

Qatar

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Qatar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Qatar tại thủ đô Hà Nội.

Romania

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Romania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Romania tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Romania tại thủ đô Hà Nội.

Russia (Nga)

Tổng Lãnh Sự Quán Nga tại thành phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ : số 22 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Giờ làm việc : tiếp công dân vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm từ 10:00 đến 12:00. Trả kết quả vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 10:00 đến 12:00.
 • Điện thoại : +84 (236) 3822 380 ; +84 (236) 3818 528 (khi gọi từ Nga) | (0236) 3822 380 ; (0236) 3818 528 (khi gọi trong Việt Nam)
 • Fax : (0236) 381 85 27
 • Email : rusconsdanang@mid.ru
 • FB : https://www.facebook.com/RusConsDanang/
 • Website : https://rusconsdanang.mid.ru
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/tBF1eBMCoUZUZnBn6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Rwanda

Chính phủ Rwanda hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Rwanda tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Rwanda tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Rwanda gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Rwanda gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Rwanda tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Samoa

San Marino

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán San Marino tại thủ đô Hà Nội.

Sao Tome and Principe

Saudi Arabia (Ả Rập Saudi)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) tại thủ đô Hà Nội.

Senegal

Chính phủ Senegal hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Senegal tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Senegal tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Senegal gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Senegal gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Serbia

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Serbia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Serbia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Serbia tại Jakarta, Indonesia.

Seychelles

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Seychelles hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Lãnh Sự Quán Seychelles tại thủ đô Hà Nội.

Sierra Leone

Chính phủ Sierra Leone hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sierra Leone tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Sierra Leone tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Sierra Leone gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Sierra Leone gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Sierra Leone tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Singapore

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Singapore hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Singapore tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Singapore tại thủ đô Hà Nội.

Slovakia

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Slovakia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovakia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Slovakia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Slovakia tại thủ đô Hà Nội.

Slovenia

Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Solomon Islands

Somalia

Chính phủ Somalia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Somalia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Somalia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

South Africa (Nam Phi)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nam Phi (South Africa) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nam Phi tại thủ đô Hà Nội.

South Korea (Hàn Quốc)

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

 • Địa chỉ : Tầng 3-4, Lô A1-2, Đường Chương Dương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Điện thoại : (0236) 356 6100 | 0931 120 404 (hotline)
 • Fax : (0236) 356 6105
 • Email : danang@mofa.go.kr
 • FB : https://www.facebook.com/ROKConsulateGeneralinDanang
 • Website : https://overseas.mofa.go.kr/vn-danang-vi/index.do
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/182QMSG6oyFmGRQx8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Spain (Tây Ban Nha)

Lãnh Sự quán Tây Ban Nha tại Đà Nẵng

 • Địa chỉ : nhà số 4, đường số 4, khu biệt thự Phúc Lộc Viên, số 399 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
 • Giờ làm việc : theo lịch hẹn
 • Điện thoại : N/A
 • Fax : N/A
 • Email : jsanchezbarrosog@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/EmbajadaEspVietnam/
 • Website : http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/en/Embajada/Pages/Directorio.aspx
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/LcUxzf927ozFzMvS9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Sri Lanka

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sri Lanka hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội.

Sudan

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Sudan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sudan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Sudan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Sudan tại thủ đô Hà Nội.

Suriname

Sweden (Thuỵ Điển)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thuỵ Điển (Sweden) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) tại thủ đô Hà Nội.

Switzerland (Thuỵ Sĩ)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thụy Sĩ (Switzerland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thụy Sĩ (Switzerland) tại thủ đô Hà Nội.

Syria

Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Syria tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Syria tại Bắc Kinh – Trung Quốc

Taiwan (Đài Loan)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đài Loan (Taiwan) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Phòng Kinh Tế – Văn Hoá Đài Bắc (Đài Loan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Phòng Kinh Tế – Văn Hoá Đài Bắc (Đài Loan) tại thủ đô Hà Nội.

Tajikistan

Tanzania

Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tanzania tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Tanzania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thailand (Thái Lan)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Thái Lan (Thailand) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại thủ đô Hà Nội.

Timor-Leste (Đông Timor)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đông Timor (Timor-Leste) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Đông Timor (Timor-Leste) tại thủ đô Hà Nội.

Togo

Chính phủ Togo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Togo tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Togo tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Togo gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Togo gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Togo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tonga

Trinidad and Tobago

Tunisia

Chính phủ Tunisia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tunisia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Tunisia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tunisia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tunisia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Tunisia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) tại thủ đô Hà Nội.

Turkmenistan

Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Turkmenistan tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tuvalu

Uganda

Chính phủ Uganda hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uganda tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Uganda tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Uganda gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Uganda tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ukraine

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ucraina (Ukraine) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ukraine tại thủ đô Hà Nội.

United Arab Emirates (Ả Rập Thống Nhất)

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ả Rập Thống Nhất (UAE) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ả Rập Thống Nhất (UAE) tại thủ đô Hà Nội.

United Kingdom (Anh)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Anh tại thủ đô Hà Nội.

United States of America (Mỹ)

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mỹ (USA) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ (USA) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mỹ tại thủ đô Hà Nội.

Uruguay

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uruguay tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Uruguay tại thủ đô Hà Nội.

Uzbekistan

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Uzbekistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Lãnh Sự Quán Uzbekistan tại thủ đô Hà Nội.

Ghi chú : Chính phủ Uzbekistan hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, địa chỉ Đại Sứ Quán Uzbekistan gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Uzbekistan tại Jakarta, Indonesia.

Vanuatu

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Vanuatu tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Vanuatu tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Venezuela

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Venezuela hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Venezuela tại thủ đô Hà Nội.

Yemen

Chính phủ Yemen hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Yemen tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Yemen tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Yemen gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Yemen gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Yemen tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Zambia

Chính phủ Zambia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Zambia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Zambia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zambia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Zambia tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Zimbabwe

Chính phủ Zimbabwe hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Zimbabwe tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Zimbabwe tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zimbabwe gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Zimbabwe gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Zimbabwe tại Kuala Lumpur, Malaysia.

 

TAGS consulate
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Algeria Embassy of Algeria in Hanoi, Vietnam Chancery of the Embassy : 13 Phan Chu Trinh str., Hoan Kiem dist.

Iceland Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland Tại Thành Phố Hà Nội Ms My Ngoc (Sylvia) Nguyen – Lãnh Sự Danh Dự Địa chỉ : số 33A phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại : (024) 7306 9779 Fax : N/A Email : my@alphanam.

Iceland Honorary Consulates of Iceland in Hanoi city Honorary Consul : Ms My Ngoc (Sylvia) Nguyen  Address : No. 33A Ba Trieu Street, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Hanoi city, Vietnam Phone : (024) 7306 9779 Fax : N/A Email : my@alphanam.

Trung Quốc (China) Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng Địa chỉ : Lô 4-8 đường Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại : (0236) 3987 556 Fax : (0236) 3987 552 Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.

China Consulate General of China in Da Nang Address : Lot 4-8 Tran Trong Khiem Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam Phone : (0236) 3987 556 Fax : (0236) 3987 552 Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.